Vedtægter for Grønlænderforeningen i Nordsjælland

1       Navn og formål:

 

Stk. 1

Lokalforeningens navn er:

Grønlænderforeningen ”Kalaaliaraq”. Lokalforeningen dækker Nordsjælland og har hjemsted i Helsingør Kommune. Foreningen er en frivillig forening og er politisk uafhængig

 

Stk. 2

Lokalforeningens formål er:

- at samle grønlændere og andre med interesse for Grønland

   samt  grønlandske forhold.

 - at vedligeholde det grønlandske sprog.

 - at give børn og unge et aktivt og kammeratligt samvær

    indenfor foreningens rammer.

- at udbygge og vedligeholde forbindelsen med Grønland

   gennem aktiviteter for foreningens medlemmer.

-  at foreningen skal være politisk uafhængig

-  støtte hinanden i hverdagen og gøre inklusion lettere for

    nyankomne.

 

2. Medlemmer:

 

Stk 1

Som medlem optages alle der har interesse for foreningens formål.

 

Stk 2

Kontingentet fastsættes én gang om året på generalforsamlingen. Kontingentet betales for 1 år ad gangen for et kalenderår ad gangen

Stk 3

Indmeldelses sker ved henvendelse til ét af bestyrelsens medlemmer.

Stk 4

Overskrides indbetalingsfristen for kontingentet med 3 måneder, bortfalder medlemmer af lokalforeningen.

Stk 5

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen eller mundtligt til kassereren.

Stk. 6

Eksklusion kan forekomme, hvis et medlem skader foreningen og beslutningen kan træffes af en enig bestyrelse. Den ekskludere har ret til at få behandlet eksklusionen på generalforsamlingen.

3. Generalforsamlingen

 

Stk 1.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt, inden udgangen af februar måned.

Stk. 2

Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel med fremlæggelse af motiveret dagsorden. Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være i bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Stk. 3

Adgang, stemmeret og taleret til generalforsamlingen har alle interesserede der har betalt kontingent.

Stk 4.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

      I.        Valg af dirigent.

     II.        Formandens årsberetning.

    III.        Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

   IV.        Behandling af indkomne forslag.

    V.        Valg af bestyrelse og bestyrelsessupplianter (incl. repræsentater til det Grønlandske Hus i København samt til .foreningen Inuit.

   VI.        Valg af revisor / kasserer

  VII.        Fastsættelse af kontingent

 VIII.        Eventuelt.

Stk. 5

Referat af generalforsamlingen tilsendes medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk 6.

Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller 1/3 af medlemmerne kræver en sådan.

4  Bestyrelsen:

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Kasseren og resten af bestyrelsen er på valg i lige år. Suppleanter vælges efter det højeste stemmer.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem, samt repræsentant til det Grønlandske hus og foreningen Inuit.

Først bestyrelsesmøde senest 2 uger efter Generalforsamlingen.

Stk. 3

Foreningen tegnes af formanden, kassereren og sekretæren for foreningen. Ved frafald tegnes foreningen af formanden eller kasseret, samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, ud fra Generalforsamlingens beslutninger og nærværende vedtægter, såvel udadtil som indadtil.

Stk. 4              

Afgår der ét eller to bestyrelsesmedlemmer i utide, træder henholdsvis l. og 2. bestyrelsessuppleant til. Afgår der bestyrelsesmedlemmer så foreningens bestyrelse bliver mindre end 5 medlemmer, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 5

Foreningens bestyrelse skal holde bestyrelsesmøde efter behov. Bestyrelsesmedlemmerne har mødepligt til bestyrelsesmøder.

Udebliver man 2 gange uden lovlig grund skal det besluttes om suppleant skal indkaldes) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er tilstede.
Her skal formand eller næstformand være til stede. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme den afgørende.

Stk 6

Medlemmerne har ret til at se referat af bestyrelsesmøderne, i øvrigt henviser til hjemmesiden www.kalaaliaraq.dk.

Stk 7

Hvert medlem af foreningen har ret til at bede om at holde møde med bestyrelsen på en fastsat dato.

Stk 8

Formanden er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager der ikke tåler udsættelse, men skal i så tilfælde forelægge det passerede på førstkommende bestyrelsesmøde

Stk. 9

Bestyrelsen fastsætter selv forretnings ordnen.

5 Regnskab og revision

Stk. 1

Regnskab skal følge kalenderåret

Stk. 2

Kassereren har ansvaret for foreningens regnskabsførelse og at der føres nøjagtig kassebog. Kassereren er til enhver tid overfor bestyrelsen pligtig til at redegøre for foreningens økonomiske situation. Kasseren fører ligeledes foreningens medlemsregister.

Stk. 3

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

Stk. 4

Kun bestyrelsen drages til ansvar.

Tegningsret udadtil er formanden og kasseren. De påhviler ikke medlemmer nogen personlig hæftelse.

Stk. 5

Revision af regnskabet foretages af 2 på generalforsamlingens valgte revisorer (kontrollanter) som er uvildige (ikke bestyrelsesmedlem. Revisorer har til en hver tid ret til at efterse, samt kassebeholdningen.

Stk. 6

Regnskabet skal inden 29. januar være afsluttet af kassereren og forelagt til revisorerne (kontrollanter). Det afsluttes med revisor påtegning og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Stk. 7

Ved en samlet kontantbeholdning på 300.000 DKK eller derover, revideres regnskabet af én af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

Stk. 10

Regnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

·         6  Lokalforeningens ophør.

Stk. 1

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær forsamling.

Stk. 2 

For at være beslutningsdygtig skal mindst ½ af foreningens stemme berettige medlemmer være tilstede og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses

Stk. 3

Er den i §6, Stk. 2 ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør om foreningen skal opløses.

Stk. 4

Ved ophør skal et evt. økonomisk overskud gå til Foreningen Grønlandske Børn i Danmark.

Stk. 5

Beslutningen om opløsning af lokalafdelingen skal forelægges hovedbestyrelsen, jfr. ”Inuit’s” vedtægter paragraf 2 stk. 7.

Kalaariaq blev stiftet 06.Maj 2016.                                                          

Ovenstående vedtægter er blevet vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24/02-2018.


 


Kalaaliaraq, email: kontakt@kalaaliaraq.dk
CVR: 37666564, Arbejdernes Landsbank, reg.nr.: 5357, kontonr.: 0000246634, MobilePay: 69 949
www.kalaaliaraq.dk, Facebook: kalaaliaraq nordsjælland